13. ಹಸಿವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆಂತು


Advertisements

ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಹಸಿವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆಂತು 
ಲೇಖಕರು : ವಸಂತರಾಜ ಎನ್. ಕೆ
ಪುಟಗಳು : 180
ಬೆಲೆ : ರೂ.100/-