ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮಶೆ೯ಯ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕ ‘ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು’ ದಿನಾಂಕ 21.09.2016 ರಂದು ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಭಾ0ಗಣ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ ನೋಡುವ ಬಗೆ ‘ ಚಲನ ಚಿತ್ರ  ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ  ವಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಈ  ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ಎಚ್.ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

eradu-kannu-saaladu-101

Advertisements