ಮೇ 10  ರಂದು (ಶನಿವಾರ 3 ಗಂಟೆಗೆ) ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹೋದಯ ಸಭಾಂಗಣ (ಬಲ್ಮಠ) ದಲ್ಲಿ ….
ಟೆರಿ ಈಗಲ್ ಟನ್ ಅವರ “…ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ” ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ !!

mangalore invite

Advertisements