ಲೇ: ಪಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್
ಪುಟ: ೧೫೯ ಬೆಲೆ: ೧೪೦ ರೂ.
ಪ್ರ: ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, ಜಯನಗರ, ೪ನೇ
ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ೩೯ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ೧೧ನೇ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೪೧.
ಪತಿ ಕೆಗಳು-ಅದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ, ಆಕರ್ಷಿಸುವುದೆಂದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ. ಪಂಚ್ ನೀಡುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೆಸರಾದವರು. ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಈ ಸಂಕಲನದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನೆ ನಗೆಯೊಂದು ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

Advertisements