ಇದು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷ. ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 1910 ರಂದು ಕೋಪನ್ ಹೆಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತೀವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೂ 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸದ ಧುಮುಕಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾರ್ಚ್ ೮, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ 1911 ರಿಂದ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜದತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ `ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ’ವೂ ಡಾ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿಯವರ ಲೇಖನಗಳ ಎರಡು ಸಂಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

EzÀÄ CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ªÀµÀð. EA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ, 26 DUÀ¸ïÖ 1910 gÀAzÀÄ PÉÆ¥À£ïºÉUÀ£ï£À°è £ÀqÉzÀ JgÀqÀ£Éà CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÉÄäüÀ£À CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ, ªÀiÁvÀæªÀ®è, CwêÀ ºÀĪÀÄä¹ì¤AzÀ CAVÃPÀj¹vÀÄ. CzÀPÀÆÌ 53 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀÆåAiÀiÁPïð £ÀUÀgÀzÀ UÁªÉÄðAmï G¢ÝªÉÄAiÀÄ ªÀÄ»¼Á PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉ PÉ®¸À, PÉ®¸ÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÆß JwÛ ºÉÆÃgÁlPÉÌ zsÀĪÀÄÄQzÀÝ LwºÁ¹PÀ ªÀiÁZïð 8, ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð¢AzÀ CAzÀgÉ 1911 jAzÀ CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÀªÁV DZÀj¸À®àqÀÄwÛzÉ. F ªÀµÀð «±ÁézÀåAvÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÄ® MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀvÀÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ºÉeÉÓ¬ÄlÖ F LwºÁ¹PÀ ¢£ÀzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ‘aAvÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ’ªÀÇ qÁ. «ÄãÁQë ¨Á½AiÀĪÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À JgÀqÀÄ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ EzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.
Advertisements