ಇದೇ ಜುಲೈ ೮ ರಂದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್. ಹೌಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ‍್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿಂತಕರಾದ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ.(ಎಂ) ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಆಫೀಸರ‍್ ಆದ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೂ ಹಾಗೇ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದಕರಾದ ರಾಹು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿರೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ

Advertisements