ಕೆ.ನೀಲಾ ಅವರ “ನೆಲದ ಪಿಸುಮಾತು” ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಮಹದೇವಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವು “ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2009 ” ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

Advertisements